ارتباط با ما

  • آدرس: تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، جنب دانشکده مهندسی کامپیوتر، مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  • شماره تلفن: ۶۴۵۴۳۱۴۱ – ۶۶۴۱۳۹۶۸

  • ایمیل:  hseaut99@gmail.com