جهت شرکت در مسابقه میتوانید با مطالعه منابع زیر، به سوالات مسابقه پاسخ دهید.

فرم شرکت در مسابقه

مسابقه به اتمام رسیده است